Zoeken
Verdeling segmenten VolkerWessels.jpg

VolkerWessels realiseert hoger resultaat over 2022

Rijssen, 24 maart 2023 – VolkerWessels heeft in 2022 sterk gepresteerd. In 2022 is onze EBT-marge met 30 basispunten gestegen naar 3,9%, is de omzet met 7% toegenomen tot € 6.599 miljoen en steeg de nettowinst met 16% tot een bedrag van € 192 miljoen. Een sterke reductie van faalkosten en de voortdurende scherpe focus op risico- en contractmanagement hebben bijgedragen aan onze resultaatsverbetering. De solvabiliteit is toegenomen tot 23%. Onze netto vorderingspositie bedroeg € 207 miljoen per 31 december 2022.

  • Nettowinst toe te rekenen aan aandeelhouders € 192 miljoen (2021: € 165 miljoen)
  • Resultaat voor belasting (EBT) € 260 miljoen (2021: € 225 miljoen)
  • Orderportefeuille ultimo 2022 € 8.773 miljoen (2021: € 9.236 miljoen)
  • Omzet € 6.599 miljoen (2021: € 6.193 miljoen)
  • Solvabiliteit 23,3% (2021: 22,0%)

Operationele gang van zaken

Mede in het licht van de uitdagende marktomstandigheden als gevolg van de geopolitieke ontwikkelingen en de nasleep van de coronapandemie, zijn wij tevreden over onze prestaties. In het afgelopen jaar zijn wij bij nagenoeg al onze activiteiten geconfronteerd met een sterk oplopende inflatie, met name zichtbaar bij de prijsontwikkeling van grondstoffen en kosten van arbeid. In goed overleg met onze opdrachtgevers hebben wij een deel van deze kostenstijgingen kunnen doorberekenen waardoor de gevolgen op onze marge beperkt zijn gebleven.

Bovendien konden wij dankzij een verlaging van onze faalkosten de negatieve effecten op onze marge verder compenseren. Met dank aan onze collega’s buiten en binnen, hebben wij onze afspraken met onze opdrachtgevers - onder uitdagende omstandigheden - wederom waar kunnen maken. In het afgelopen jaar hebben wij, ondanks de turbulentie, al onze projecten kunnen continueren. De basis voor dit succes wordt gevormd door enerzijds onze medewerkers en anderzijds de sterke samenwerking binnen het concern en binnen de gehele keten van leveranciers, onderaannemers en opdrachtgevers.

De meeste divisies laten in 2022 hogere resultaten zien dan in 2021. Met name het resultaat van het Verenigd Koninkrijk groeide sterk als gevolg van een herstel van de resultaten binnen één business unit in vergelijking met 2021. De focus op onze 4 thuismarkten (Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Noord Amerika) zorgen voor een goede (risico) spreiding van onze activiteiten.

Veiligheid en duurzaamheid

Onze veiligheidsprestatie is in 2022 verbeterd waarbij het aantal ongevallen verder af nam ten opzichte van 2021. In de tweede helft van het jaar hebben wij een nieuwe veiligheidscampagne gelanceerd waarin wij onze ca. 17.000 medewerkers vragen zich te gedragen als een veiligheidsleider. Op deze wijze willen wij het veiligheidsbewustzijn bij al onze mensen verder verhogen.

Op het gebied van duurzaamheid nemen wij inmiddels een leidende positie in de sector in en zetten wij belangrijke stappen om onze CO2 uitstoot verder te verminderen. Ten opzichte van peiljaar 2019, is onze CO2 uitstoot met 23% afgenomen. Het is onze ambitie om samen met onze opdrachtgevers en partners te werken aan een onderneming die in 2030 emissievrij kan opereren. Op “www.emissievrij2030.nl” hebben wij aangegeven op welke wijze wij dit verwachten te realiseren.

Nettowinst en EBT-marge

VolkerWessels legt de nadruk op winstgevende groei en plaatst marge boven volume. Wij zijn dan ook tevreden met de toename van onze EBT-marge van 3,6% over 2021 naar 3,9% in 2022. De nettowinst is uitgekomen op € 192 miljoen en stijgt daarmee 16% ten opzichte van het resultaat over 2021.

Omzet

De omzet in 2022 is gestegen met 6,6% naar € 6.599 miljoen, vergeleken met € 6.193 miljoen in 2021. Deze stijging is voornamelijk zichtbaar in het Verenigd Koninkrijk, het segment Energie en Telecom en bij onze activiteiten in Noord Amerika. De omzet bij Bouw & Vastgoedontwikkeling was stabiel terwijl de omzet van het segment Infra NL licht toenam. In Duitsland daalde de omzet met 7%.

Orderportefeuille

De orderportefeuille van VolkerWessels per 31 december 2022 is met 5% gedaald naar € 8.773 miljoen ten opzichte van € 9.236 miljoen per 31 december 2021 maar blijft solide met meer dan 1,3 keer de omzet van 2022. De daling is deels toe te schrijven aan een selectief tender beleid, maar is ook het gevolg van vertraging in de vergunningsverlening en de huidige marktomstandigheden bij Bouw & Vastgoedontwikkeling. De vaste onderstroom van vooral kleinere projecten bij onze divisie Infrastructuur Nederland is goed op niveau gebleven. De orderintake van grote multidisciplinaire projecten ligt echter op een lager niveau. De orderportefeuille in het Verenigd Koninkrijk blijft solide en daalde licht voornamelijk door negatieve wisselkoerseffecten terwijl de orderportefeuille in Duitsland juist weer groei liet zien als gevolg van de start van een aantal nieuwe woningbouwprojecten.

Solvabiliteit en liquiditeit

VolkerWessels beschikt over een solide kapitaalstructuur met een solvabiliteit van 23% per 31 december 2022 (31 december 2021: 22%). Het groepsvermogen bedraagt per 31 december 2022 € 0,9 miljard. De hogere solvabiliteit is met name toe te schrijven aan de toename van de gerealiseerde nettowinst over 2022, na aftrek van dividenduitkeringen over 2022. De netto vorderingspositie (exclusief IFRS 16) blijft sterk en bedroeg per ultimo 2022 € 207 miljoen.

Vooruitzichten

Wij verwachten dat omzet en resultaat in onze woningbouw en projectontwikkeling segmenten in 2023 onder druk zullen komen. Met name de sterk opgelopen rente en de onzekerheid op de markt voor “midden huur” zijn hier in hoge mate debet aan. Publieke investeringen van (lagere) overheden in infrastructuur zullen naar verwachting stabiel blijven in de komende jaren.

Als gevolg van de geopolitieke ontwikkelingen zien wij groeikansen in de versnelling van de energietransitie. Daarnaast verwachten wij dat de aanpassing van de wereldwijde goederenstromen positief kan zijn voor de verdere groei van onze activiteiten. Beschikbaarheid van specialistische arbeid en grondstoffen blijven ook voor 2023 belangrijke aandachtspunten voor de succesvolle uitvoering van onze projecten.

In de overige segmenten verwachten wij een stabiele ontwikkeling van de omzet en resultaat. Wij blijven selectief in onze werkverwerving en sturen met nadruk op onze EBT-marge.