Zoeken
1730151.jpg

BREEAM

De Trip heeft  een BREEAM-NL oplevercertificaat Very Good behaald. De certificering betreft alle drie de bouwdelen: gebouw 'Kade', 'Branding' en 'Briljant'. Met de certificering is hoog gescoord (74-88%) op de categorieën Management, Energie, Transport, Afval en Landgebruik & Ecologie. Voor de uitvoering betekende dit vergaande aandacht aan de duurzaamheid op de bouwplaats. Zo is gebruik gemaakt van de BouwHub wat de CO2-uitstoot als gevolg van personen- en goederenvervoer met 68% heeft gereduceerd.De hoge score op Energie (78%) komt mede door een zeer energiezuinig installatieconcept met een WKO en zonnepanelen.

BREEAM-NL Trip.png

Ontwerpmaatregelen

Het primaire uitgangspunt voor het ontwerp is de TRIAS-Energetica.

Ten eerste is de vraag naar energie beperkt door de primaire functies van het gebouw zo goed mogelijk te isoleren. Dit resulteert in een buitenschil met een isolatiewaarde van Rc=5 voor de gevel en Rc=7 voor het dak, Rc=3,5 voor vloeren en Uwaarde van de ramen bedraagt 1,4 W/m²K.

De tweede richtlijn is het beperken van gebruik van fossiele brandstoffen. Voor ‘De Trip’ wordt een WKO-installatie in combinatie met hoogrendement WTW-ventilatie toegepast alsmede een uitgebreide dakopstelling van PV-cellen, zodat gestreefd wordt naar een CO2 neutraal systeem.

De derde richtlijn richt zich op het zo efficiënt mogelijk verbruiken van fossiele brandstof. In dit project worden (door de toepassing van een WKO-installatie) geen fossiele brandstoffen verbruikt. Er is geen aansluiting op het aardgas-/stadsverwarmingnet. Indien de PV-cellen in een onvoldoende energiecapaciteit voorzien, wordt het elektrische hoofdnet als secundaire energievoorziening gebruikt.

Alle systemen hebben een zo hoog mogelijk rendement.

Naast het realiseren van de nieuwbouw, is opdrachtnemer verantwoordelijk voor 20 jaar onderhoud én energielevering van de drie panden.

Kerngetallen

Brutovloeroppervlak in m² (NEN 2580);
Briljant: 12.342 m2
Kade: 4.111 m2
Helling: 3.691 m2

Totaal terrein oppervlak van de locatie in hectare;
Oppervlakte: 9.623 m2

Vloeroppervlakken naar functie en hun afmetingen (NEN 2580);
Briljant:
Wonen: 6.642 m2
Commerciële ruimte: 272 m² (casco, nader in te delen naar bijeenkomst, kantoor- en winkelfunctie)
Overig: 3.631 m2

Kade:
Wonen: 2.373 m2
Commerciële ruimte: 935 m2(casco, nader in te delen naar bijeenkomst, kantoor- en winkelfunctie)
Overig: 219 m2

Helling:
Wonen: 2.591 m2
Commerciële ruimte: 83 m2(casco, nader in te delen naar bijeenkomst, kantoor- en winkelfunctie)
Overig: 391 m2

Verkeersruimten in m² (NEN 2580);
Briljant: Verkeersruimte: 313,4 m2
Kade: Verkeersruimte: 236,8 m2
Helling: Verkeersruimte: 200,3 m2     

Opslagruimten in m² (NEN 2580);
Briljant: Opslagruimte: 81,3 m2
Kade: Opslagruimte: 193,7 m2
Helling: Opslagruimte: 31,2 m2

Verwacht energiegebruik in kWh/m² BVO;
21,4 kWh per m² GO (niet-primair energiegebruik obv EPG-berekening voor verwarmen, koelen, tapwater en ventilatie voor het gehele project)

Verwacht verbruik van fossiele brandstoffen in kWh/m² BVO;
7,6 kWh per m² GO (niet-primair energiegebruik obv EPG-berekening voor verwarmen, koelen, tapwater en ventilatie voor het gehele project)

Verwacht verbruik van duurzame energiebronnen in kWh/m² BVO;
13,8 kWh per m² GO (niet-primair energiegebruik obv EPG-berekening voor verwarmen, koelen, tapwater en ventilatie voor het gehele project)

Verwacht waterverbruik in m3/persoon/jaar;
Het verbruik per persoon per dag is ongeveer 120 liter (cijfer 2013) Dit getal loopt al een aantal jaren terug door allerlei waterbesparende voorzieningen. Dat betekent dus 43,8 m3 per persoon per jaar.

Verwacht % van het waterverbruik dat wordt betrokken via hemelwater of grijs water;
Niet van toepassing

Bouwproces

Om de impact op het milieu te reduceren heeft ON een gespecialiseerd afvalverwerkingsbedrijf in de arm genomen. Dit bedrijf zorgt ervoor dat het afval niet alleen op de juiste manier wordt verwerkt, maar ook dat de uitvoerende partij over bouwafval wordt onderwezen.

Het afvalverwerkingsbedrijf heeft een plan opgezet waarbij er voorzien is in de scheiding van afval in tenminste zes hoofdstromen. Daarnaast worden er borden geplaatst bij de afvalcontainers zodat de afvalverwerking efficiënt en gestroomlijnd wordt afgehandeld.

De afvalverwerking wordt inzichtelijk gemaakt door middel van rapportages die worden gepresenteerd aan de uitvoerende partij met als doel bewustwording ten aanzien van de reductie van bouwafval. Leveranciers wordt gevraagd producten met zo min mogelijk verpakkingsmateriaal te leveren.

Door de combinatie van startersappartementen en creatieve bedrijvigheid wordt een mix van stedelijkheid (formele sfeer) en creatieve hotspot (informele sfeer) gecreëerd. Het gaat om de woning èn de woonomgeving. Buurtvoorzieningen zoals horeca en dagelijkse voorzieningen, verzamelwerkplekken; de invulling van de omgeving verschilt per locatie.

Dit concept sluit goed aan op de ambities van de gemeente Utrecht als stad van Kennis en Cultuur.

Om de maatschappelijk verantwoorde positie van Jebber (de opdrachtgever) te onderstrepen heeft de opdrachtgever voor het werk ‘De Trip’ in de vraagspecificatie BREEAM-ambitie ‘Good’ opgenomen. In de aanbestedingsfase is middels een pre-assessment door de opdrachtgever aangegeven aan welke credits de meeste waarde gehecht werd. Als opdrachtnemer ondersteunen wij deze ambitie en waren we van mening deze naar een hoger plan te kunnen tillen, zijnde: ‘Very Good’. Tijdens de aanbesteding is geïnventariseerd welke credits haalbaar zijn om zo deze hogere ambitie mogelijk te maken.

Bij de contractvorming zijn opdrachtgever en opdrachtnemer de ambitie ‘Very Good’ overeengekomen.

In een reguliere overlegstructuur tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt de actuele status, planning en prognose ten aanzien van de te behalen BREAAM-credits besproken.

DGMR is als expertverantwoordelijke aangesteld om dit ontwerpproces te begeleiden en te bewaken.

Technische oplossingen

  • Warmte- en koudevoorziening in het gebouw d.m.v. WKO-installatie
  • Het toepassen van vloerverwarming in plaats van radiatoren
  • Elektriciteitsvoorziening door middel van PV-cellen op de daken van de gebouwen
  • Daar waar mogelijk wordt de verlichting uitgevoerd met energiezuinige lampen van het type LED.
  • De luchtventilatiesystemen worden uitgevoerd met hoogrendement warmteterugwinning.
  • Isolatiewaardes zijn hoog: Rc,gevel = 5,0 m2K/W en het Rc,dak = 7,0 m2K/W, Ukozijn < 1.4 W/m2K

Proces en organisatie

BREEAM vormt een integraal onderdeel van het bouwproces.
Tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is een basisovereenkomst gemaakt voor wat betreft de te behalen BREEAM-credits, -rating en –score. Beide partijen, inclusief onderaannemers, worden door DGMR (BREEAM-expertverantwoordelijk) gedurende het bouwproces begeleid.

DGMR begeleidt partijen ten behoeve van het behalen van ontwerpcertificaat en bewaakt de creditverantwoording door de diverse eindverantwoordelijken van elke credit.

Het loont wanneer de BREEAM-doelstellingen en corresponderende (deel)verantwoordelijkheden helder onder de deelnemende partijen worden verdeeld. Een credit-matrix is hierbij een zeer verhelderend instrument; door het overzichtelijk presenteren van te behalen credits is één oogopslag duidelijk wie eindverantwoordelijk is voor de betreffende credits, maar ook door welke partijen informatie daartoe dient te worden aangeleverd.

Daarmee is het dus ook belangrijk dat alle partijen verder kijken dan naar de eigen credit-eindverantwoordelijkheid, om niet alleen de eigen doelstelling, maar om de gezamenlijke doelstelling te behalen.

Kosten en baten

De bewoners van De Trip krijgen de beschikking over een duurzame energievoorziening, die met een EPC van 0,28 ruim onder de nieuwbouw norm uitkomt. De kosten van het energiesysteem zijn voor de bewoners veel lager dan traditionele systemen.

De bewoners van De Trip betalen relatief veel vastrecht en vrijwel geen variabele kosten. De kosten voor verwarming en koeling worden omgeslagen per m2 vloeroppervlak. De bewoners betalen met elkaar het verlies aan warmte door de schil. Hiermee wordt voorkomen dat extreme verschillen in stookkosten ontstaan doordat een bewoner die 22°C wenst meerdere omliggende appartementen op temperatuur houdt, die bijv. 20°C wensen. Deze vaste kosten zijn echter veel lager dan een CV of Stadsverwarmingssysteem.

De energiekosten voor de centrale warmtepomp worden door de opdrachtnemer als onderdeel van het contract betaald. Eventuele tegenvallers kunnen niet bij de bewoners in rekening worden gebracht.

De opbrengst van de PV panelen wordt verrekend met de energiegebruik voor tapwater. Indien de opbrengst van de PV panelen zou tegenvallen, krijgen de bewoners hiervoor compensatie.

De WTW units gebruiken in de meest gebruikte laagstand slechts 13 Watt. Het verwachte verbruik van de units ligt op 140 Watt per jaar, nog aanzienlijk lager dan in bovenstaande begroting is opgenomen.

Alle bewoners krijgen een voucher voor LED lampen; hiermee wordt het verbruik voor verlichting veel lager.

Het variabele deel van de energiekosten is met 47% veel lager dan bij traditionele systemen. Daardoor is ook het risico op stijging van de kosten op termijn veel lager. In de afgelopen 20 jaar was de stijging van de gaskosten gemiddeld 6,8% per jaar. Bij een gematigd scenario van 5% per jaar bij 2% stijging van de inflatie groeit het verschil in kosten ten faveure van de bewoners van De Trip.

Het energiezuinige en duurzame ontwerp van De Trip leidt dus vanaf de start tot lage kosten voor de bewoner en het voordeel stijgt naar mate de gasprijs stijgt.

Op de hoogte blijven van project updates? Ontvang onze nieuws alerts in je mailbox!